Đền hóa Dạ trạch

Lịch sử hình thành xã Dạ Trạch

(21:05 24/3/2020) 
Tên gọi: Đền Hóa, đền Dạ Trạch, Dạ Trạch Hóa từ